GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của công ty DSC là Tôn trong, Đạo đức và Vượt khó.